top of page

КЎПЧИЛИК


Қанча шарқ шоири йиғлаб ёзди шеър, Турфа маъно берар ҳар битта сўзи. Фурқат карвонимдан адашганман, дер, Аслида, адашган карвоннинг ўзи.

Буюк Брунони ёқдилар ўтда, Қуёшни марказдир дегани учун. Миллионлаб насорон боқди сукутда, Инсон рад этганди илмнинг кучин.

Ўрис Сахаровни ўртага олиб, Хўрлади, улуғ зот кўтармади бош. Во ажаб, ҳаммани ҳайратга солиб, Ўзбек аёли ҳам отиб қолди тош.

Менинг кўпчилигим, сендан айланай, Сени жаҳонгирлар судрашган узоқ. Орангда яшаган даҳолар талай, То ҳануз йўлингга қўярлар тузоқ.

Ким кимни айбларди тарих қаърида, Деймизки, мукаммал эмасдир олам. Бордир одамзоднинг луғатларида, "Лаънати бир қавм" деган сўзлар ҳам.

Аллоҳ тепамизда турибди қараб, Асло поймол бўлмас ҳақнинг ҳуқуқи. Шоир, қадам босгин тегрангга қараб, Гоҳо бир одамга шеърингни ўқи!

18.06.2015

KO’PCHILIK

Qancha sharq shoiri yig’lab yozdi she’r, Turfa ma’no berar har bitta so’zi. Furqat karvonimdan adashganman, der, Aslida, adashgan karvonning o’zi.

Buyuk Brunoni yoqdilar o’tda, Quyoshni markazdir degani uchun. Millionlab nasoron boqdi sukutda, Inson rad etgandi ilmning kuchin.

O’ris Saxarovni o’rtaga olib, Xo’rladi, ulug’ zot ko’tarmadi bosh. Vo ajab, hammani hayratga solib, O’zbek ayoli ham otib qoldi tosh.

Mening ko’pchiligim, sendan aylanay, Seni jahongirlar sudrashgan uzoq. Orangda yashagan daholar talay, To hanuz yo’lingga qo’yarlar tuzoq.

Kim kimni ayblardi tarix qa’rida, Deymizki, mukammal emasdir olam. Bordir odamzodning lug’atlarida, «La’nati bir qavm» degan so’zlar ham.

Alloh tepamizda turibdi qarab, Aslo poymol bo’lmas haqning huquqi. Shoir, qadam bosgin tegrangga qarab, Goho bir odamga she’ringni o’qi!

18.06.2015


Arxiv
bottom of page