top of page

СОҒУНИЙ


Туркий дунёмизда тенгсиз аллома, Адолат йўлида курашчи, ботир. Гарчи қўлда қалам, бошда амома, Сизни қуршаб ўтди фақат хавотир.

Шўрлик халқ қай замон бўларкан озод, Бўларми унинг ҳам туғи, давлати. Босқинчи зотларни титратди бот-бот, Соғуний домланинг ўтли даъвати.

Бу сиймо неларга келмади тўқнаш, Изма-из юрарди ажал муқаррар. Табобат илмида Синога ўхшаш, Тафаккур бобида Беруний қадар.

Ярадор бўлди-ю йиқилмади у, Пинҳон наъра тортди бамисли арслон. Пайғамбар каломи дилида мангу, Фақат орзусидир озод Туркистон.

Зулмки, устивор бўлдими агар, Энди ҳамроҳингдир ўкинч ва ҳасрат. Авлодлар кечмишин то рўзи Маҳшар Кузатиб тургайдир Соғуний ҳазрат.

29.06.2015

SOG’UNIY

Turkiy dunyomizda tengsiz alloma, Adolat yo’lida kurashchi, botir. Garchi qo’lda qalam, boshda amoma, Sizni qurshab o’tdi faqat xavotir.

Sho’rlik xalq qay zamon bo’larkan ozod, Bo’larmi uning ham tug’i, davlati. Bosqinchi zotlarni titratdi bot-bot, Sog’uniy domlaning o’tli da’vati.

Bu siymo nelarga kelmadi to’qnash, Izma-iz yurardi ajal muqarrar. Tabobat ilmida Sinoga o’xshash, Tafakkur bobida Beruniy qadar.

Yarador bo’ldi-yu yiqilmadi u, Pinhon na’ra tortdi bamisli arslon. Payg’ambar kalomi dilida mangu, Faqat orzusidir ozod Turkiston.

Zulmki, ustivor bo’ldimi agar, Endi hamrohingdir o’kinch va hasrat. Avlodlar kechmishin to ro’zi Mahshar Kuzatib turgaydir Sog’uniy hazrat.

29.06.2015


Arxiv
bottom of page